שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 76

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ.)

בעניין זה נהנה וזה לא חסר (הרב ליכטנשטיין)

כ. תד"ה "זה אין נהנה"; רי"ף (ט. באלפס) "אבל בחצר... ממונא"; רבינו ישעיה, בשטמ"ק, ד"ה "לא צריכא" (עד "יעלה גזלן"); אור זרוע ב"ק ס' קכ"ג ד"ה "וכן כתב".   א.
המבטל כיסו של חבירו - ירושלמי בבא מציעא פ"ט ה"ג; שם, פ"ה ה"ג, "תני הנותן... אלא תרעומת"; "אמר רבי יצחק... מהו"; רמב"ם, שלוחין ושותפין, ז:ו, מאירי,
ב"מ סח: "פירשו... אונס"; מרדכי, ב"ק, ס' קצ"ה, "ועוד להגאונים... זקוקים"; רשב"א, ב"ק כ., ד"ה "אלא"; רא"ש, ב"ק, ב:ו (עד "וכ"נ"); ב"מ עג: "אמר רב חמא...
לאו בידו"; רא"ש שם, ס' ס"ט; ריטב"א, ד"ה "האי" [רמב"ם, שכירות ב:ג ובראב"ד שם]; שו"ע חו"מ קפג:א ; רצב:ז , ברמ"א; שפ"ו:ג (בסוף); [יש"ש, ב"ק ט: ל,
"ומצאתי ... והעיקר"]
  ב.
הקבלה לחיוב שֶבֶת - פ"ה: "שלא במקום נזק... ובטליה"; נימוק"י (ח: באלפס) "וחצר דקיימא לאגרא... ע"כ; [רמב"ן קונטרס דינא דגרמי, קכ-קכא (במהדורת הר'
הרשלר), "כללו של דבר... ובין לרבנן"]; קצוה"ח, שס"ג:ג; גיטין מב:, תד"ה "ושור"; [נתה"מ, ש"מ:ג (עד "בכ"ע")]
  ג.
שו"ת חוות יאיר, ס' קנ"א; קצוה"ח ש"י:א   ד.