שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 75

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ.)

בגדר חיוב נהנה (הרב עמיטל)

 

עיין קצות סי' שצ"א ס"ק ב', אור שמח פ"א מנז"מ ה"ד, ד"ה אולם, ברכת שמואל סי' י"ד אות ב' בא"ד "שאלתי את פ' מו"ר".

להלן דף קא. תוד"ה או דלמא.

כתובות דף ל: גמ' מא: איכא בין רבא לאביי... עד סוף העמוד.

להלן דף ע: גנב ומכר בשבת עד סוף הענין.

שם, המאירי ד"ה וחכמי הצרפתים.

שיטה מקובצת לעיל דף ו. ד"ה ומהר"י כץ ז"ל.

ח: רשב"א גיטין דף מט. ד"ה אלימא בא"ד והא דלא מוקי.

שו"ת הרשב"א חלק ד' סי' י"ג.

חולין דף קל: גמ' גופא אר"ח, שם דף קלא. ת"ש הרי שאנסו.

קצות סי' רמ"ו ס"ק ב'.

ב"מ דף מב סוף ע"ב ההוא גברא דאפקיד.

רמב"ם פי' הל' תרומות ה"י.

מסכת תרומות פ"ו משנה ג' ובתוי"ט שם.

בכורות דף לז. ג' המוכר בשר.