שיעור / תשל"ח דף מס' 74

מסכת בבא קמא, פרק שני (יט:-כ.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. דליל - 1. יז., רש"י ד"ה משלם; ראב"ד שם, ד"ה גמ'; 2. יט:, רש"י ותוס' על אתר; תוס' רבינו פרץ, ד"ה אבל (ברם, השווה
נוסח רש"י שלפנינו); ראב"ד, ד"ה לא שנו 3. בור המתגלגל - תוס' כאן ד"ה וכי; לעיל ו., תד"ה לאתויי", "ספר ההשלמה", פ"א, סי' א',
"רבא אמר... דהיינו בעל הדלי"; ירושלמי, פ"ג הל"א, "הניח אבנו... בנזקו" 4. דליל הפקר - רש"י ותד"ה קשרו כאן; רבינו ישעיה
(בשטמ"ק), ד"ה אלא, "דליל הפקר... כנ"ל"; (תלמיד ר"ת, "ומה שפירש... ברשות היחיד"); לקמן כט: "איתמר מפקיר נזקיו... לפחות
משלשה"; (ראב"ד, ד"ה אמר); "הגהות אשרי", פ"ג סי' ה', ד"ה אבל; "אור זרוע", ב"מ, ח"ג, סי' כד-כה, "מתני'.... נב"ה"; 5. חלוקת
התשלומים לאור דין ר' נתן - רא"ש, סי' ב', ד"ה היה; מהר"י כ"ץ (בשטמ"ק ד"ה וכן כתב הראב"ד), "אי דלא אצנעיה... הוא כלל"; 6.
רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' י-יא ובהשגת הראב"ד שם (ויעויין בגירסת ה"מגדל עוז", בהשגת הראב"ד); ובקשר לרמב"ם, יעויין כב.,
תד"ה לאו וברשב"א שם, ד"ה בשלמא, "הא דאקשינן... אאש שורו"; וגם נוי, תד"ה המעמיד.

ב. כיצד השן וכו' - 1.דין הנאה להיזיקו - ג., "תולדה דשן... כשן" וברש"י ד"ה נתחבבה; יח:, רש"י, ד"ה דדחיק, עד "וכן עיקר"; ירושלמי, פ"א
ה"א, "תולדות השן... מהו"; רשב"א, ב:, ד"ה נשיכה (טז., תד"ה והנחש); 2.דבר שאינו ראוי לה - הסוגיא יט:; כ., "אכלה כסות... וכלים חייבת";
רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ג'; מכילתא דרשב"י, עמ' 196, "ושלח וכו' אין לי... ובמועד נ"ש"; 3. מכילתא קרנא בשן - ג., "אמר מר... לא קמ"ל;
תד"ה דומיא: רשב"א, ד"ה שן; מאירי, ד"ה ולענין פסק הלכה).

ג. הגדרת משונה כאן - 1. אכילה ע"י הדחק - רש"י כאן; רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ו'; רשב"א, ד"ה אכילה; (שבת עו., תד"ה אכילה) 2.
ובפתורא. רש"י, ר"ה, רשב"א, ד"ה גירסת; רא"ש, פ"ב סי' ג'; 3. כיון דאוריתא וכו' - חי' הראב"ד, יח., ד"ה והא או רא"ש, פ"ב ס"א, "והראב"ד...
וסלא" (מקור הדברים ב"כתוב שם" בסוף הפרק); (מאירי, יח., תרנגולין... על החבל"); יט., "דאית בעביה בזרני" וברש"י שם 4. אמר אילפא וכו' -
הסוגיא כאן, עד "בקופצת" ולהלן כא.-כא:, "לכיצד משלמת... איכא בינייהו" ובתוס' שם (וביתר ביאור, בתוס' רבינו פרץ, ד"ה ושמואל וד"ה לאו);
רי"ף על אתר (ח. באלפס), "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות עליו; ראב"ד, "כתוב שם" על אתר; חי' הראב"ד, כ., ד"ה בקופצת; כא:, "אלא
דאלפא... להא דמיא"; רשב"א, כ., ד"ה כדאמר; רמב"ם פ"ג הל' נזקי ממון הל' ט-י; ירושלמי פ"ב ה"ד, "אמר רב... נ"ש" (עד "סוג"); תוספתא פ"א
ה"ד (בסופה); כא., רשב"א, ד"ה מחזרת; כא:, רשב"א, ד"ה ומר; (גליון (בשטמ"ק שם), ד"ה כי פליגי, עוד כתבו בתוספות... אלא ר"ה").

ד. מתגלגל - רש"י ותוס' על אתר; ראב"ד, ד"ה מתגלגל; רשב"א, ד"ה בפתילה; [תלמידי ר' ישראל, ד"ה מתגלגל וד"ה וז"ל תלמידי הר"י
(בשטמ"ק)]; רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ד' ובראב"ד שם; ירושלמי, פ"ב ה"ד, "סוג... נ"ש".

ה. כל המשנה וכו' - הסוגיא כאן ובתד"ה ואזדא; תוס' שאנץ ורבינו ישעיה בשטמ"ק כאן; להלן כד:, "אמר רבא את"ל... רשותא"; לב., "היה
בעל קורה... רשותא" ובתד"ה והא; (תוס' רבינו פרץ, ד"ה והא); רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' יט-כ; (ירושלמי, פ"ב ה"ג).