שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 73

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ.)

בעניין אחריות ניזק לגבי נזיקין (הרב ליכטנשטיין)

כל המשנה ובא אחר ושינה בו - 1) כ., "אכלה כסות... לאו אורחה" ובתד"ה ואזדא; 2) לא:, המשנה; לב., "היה בעל קורה... רשותא"; 3)
כז., המשנה; כז:, "ובא... בדרכים", ובתד"ה אמאי; תוס' רבינו פרץ, ד"ה אמאי; תלמיד ר"ת, ד"ה איבעי; ראב"ד ד"ה הא דאקשו; רשב"א,
ד"ה אמאי; 4) ירושלמי ב:ג, "מילתיה דריש לקיש... אין קרן ברשות הרבים"; 5) כד:, "אמר רבא אם... רשותו".
  א.
פסיקה לגבי כל המשנה וכו' רי"ף יא. באלפס, "ואסקא... הלכה"; ח: באלפס, "במה... ומתפח"; רמב"ם נזקי ממון, ב:יט-כ; שם, ג:ג;
רא"ש ב:יד.
  ב.
חובת ניזק להיזהר 1) כא:, המשנה, "הכל ב... נזק"; כג., "מאן חייב... בשחתר", ובתד"ה וליחייב; 2) כא., "והכי אתמר... לתוראי"; 3)
רא"ש (בשטמ"ק) כג., "והקשה הר"מ... לאחרים"; או"ז, סי' קנ"ט; 4) נב., סוף המשנה; נד:, "אלא אמר רבא... פטור"; רמב"ם, נזקי ממון
יב:טז, ובראב"ד שם.
  ג.
חובת ניזק לגדור כג:, "הנהו עיזי... בליליא", ובתד"ה יכלי; רא"ש, סי' י'; שטמ"ק שם, "אמר ליה לאביי... היא שנויה" (נ.ב. דברי רבי
יוסי המצויינים נמצאים בב"ב כה:, במשנה ובגמ' שם לעיל, יח:; ברם, שיטתו לא תידון בהרחבה בשיעור זה).
  ד.

[ה. רמב"ן ב"מ פב:, "ומצאתי... ואין לי להאריך כאן"].

[נ.ב. דיון מקיף של העניין היה צריך להתייחס אף לפטור ברשות המזיק, ולכל הקשור לסוגיות ברשות ושלא ברשות (לב-לג, מז-מח); ברם, תקצר
היריעה מלכוללם בשיעור זה].