שיעור / תשמ"ה דף מס' 72

מסכת בבא קמא, פרק שני (כ.)

בעניין מתגלגל (הרב ליכטנשטיין)

א. כ. "בעי ר' זירא... דאספסתא", תוד"ה מתגלגל, תלמיד ר"ת "מתגלגל... בתר חבו" תוס' ר"פ "כאילו נטלתו... בצדי רה"ר", ראב"ד, רמב"ם
נזקי ממון פ"ג ה"ד וראב"ד.

ב. נח: "כיצד משלמת... ש"מ תרתי".

ג. [מז: "איבעיא להו... פטורה"] ירושלמי פ"א הי"ב "וא"ת אית תניי תני... מכל מקום".

ד. כ. "אמר אילפא... בקופצת", רמב"ם נזקי ממון פ"ג ה"י, וכ"מ.

ה. כא. "כיצד משלמת... לרה"ר חייבת".

ו. יג: "אמר רב חסדא... נמי פטור" יד. "איני... פליגי".