שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 71

מסכת בבא קמא, פרק שני (יט:)

בעניין כח כחו בכל המשנה ובא אחר ושינה בו (הרב ליכטנשטיין)

 

יט: המשנה; "אכלה כסות... לאו אורחה", ובתד"ה ואזדא; שיטה מקובצת ד"ה כל, ואזדא, וז"ל רבנו ישעיה.   א.
לא: המשנה; לב. "היה בעל קורה... רשותא", ובתד"ה איבעי, והא; תוספות רבנו פרץ ד"ה והא, נהי.   ב.
כז. המשנה; כז: "ובא אחר... בדרכים"; תד"ה איבעי (עד "לא אמר הכי"); תוספות רבנו פרץ, ד"ה אמאי (עד "בידים"); תלמיד רבנו תם,
ד"ה איבעי; ראב"ד, ד"ה הא.
  ג.
כד: "אמר רבא אם תמצי לומר... רשותא".   ד.
רמב"ם, הלכות נזקי ממון, פ"ב ה"כ; פ"ג ה"ג; ["אבן האזל" שם ושם; "ברכת שמואל" סימן ט"ז].   ה.
מח. "ואמר רבא נכנס... שלא ברשות חייב"; רמב"ם, הלכות נזקי ממון, פ"ז ה"ו-ה"ז.   ו.

 

[נ.ב., השיעור יהווה יחידה עצמאית, ואמור להיות מובן אף למי שטרם עסק בכל הסוגיה כ.].