שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 70

מסכת בבא קמא, פרק שני (יט.)

בעניין כח כחו בנזקין (הרב ליכטנשטיין)

 

יט. "בעי רב אשי כח כוחו... תיקו"; רא"ש סימן ב' "בעי... כן"; מאירי יח., ד"ה דלי.   א.
מכות ז: "נשמט הברזל... וקטול", ובתד"ה מהו דתימא; ריטב"א, ד"ה מהו דתימא; רמב"ם, הלכות רוצח, פ"ו הט"ו.   ב.
כב. "אתמר ר' יוחנן... ועל הגדיש משלם חצי נזק", ובתד"ה ורבי יוחנן; [תלמיד ר"ת, ד"ה ורבי יוחנן]; [רמב"ם, הלכות נזקי ממון, פ"ב הי"ז,
ובכסף-משנה שם].
  ג.
סנהדרין עז. "כפתו... סוף צינה לבא פטור"; עז: "האי מאן דכפתיה... כח כחוש הוא"; עז., תד"ה סוף (בסופו) "ועוד יש לפרש... משום
ממונו" [ובמקביל, בתוס' הרא"ש שם].
  ד.
ב"ק ד: "וא"ת והני מים... נמי חייב"; חידושי הר"ן סנהדרין עז., ד"ה זרק "לפיכך אני אומר... שטרותיו של חברו דחייב".   ה.

[ו. דיון נרחב בספרו של פרופ' זאב לב 'בירור מושגים: כח כוחו וכח שני בהלכה'; בעיקר ח"א, פרקים א-ד].