שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 69.2

מסכת בבא קמא, פרק שני (יח.)

בעניין צד תמות במקומה עומדת (הרב ליכטנשטיין)

א. מה:, המשנה; שם, "אמר רב אדא בר אהבה... צד תמות כלל"; תד"ה, לא פטר [ובמקביל, בתוס'

רבינו פרץ ותלמיד ר"ת]; רשב"א, ד"ה אבל; שטמ"ק, ד"ה לא פטר; ראב"ד, ד"ה אמר רב אדא.

ב. לט., המשנה (עד "בפני אפוטרופוס") ובגמרא, עד "לשלם מעלייה"; רש"י, ד"ה שור של חרש;

תד"ה, אין מעמידין; [רשב"א, ד"ה אלמא]; לט:, "ת"ר שור חרש... אלא פלגא דמועד", ובתד"ה

ולא משלם; שטמ"ק, לט., ד"ה כתוב, ובד"ה ובתוספי הרא"ש.

ג. יח., "בעי רבא חצי... ומר סבר אין העדאה לצרורות", [ובתד"ה במועד]; גליון בשטמ"ק, ד"ה

במועד.

ד. רמב"ם: נזקי ממון א:ז (עד "מגופו"); שם, ז:א-ב, ובראב"ד שם; רא"ש, פ"ד סי' ו' (בסופו).

"שלטי הגבורים" (כ. באלפס, אות א'); "ים של שלמה", פ"ד סי' לד', "והנה הרמב"ם פסק כרב...

טעם זה אליבא דרב".