שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 69.1

מסכת בבא קמא, פרק שני (יח.)

בעניין צד תמות במקומה עומדת (הרב ליכטנשטיין)

א. יח. "בעי רבא... מי שמעת ליה"

ב. מה: "קשרו בלעיו... צד תמות כלל", תוד"ה לא פטר, ראב"ד "קסבר...פירקין" רשב"א "אבל... עליו"; שטמ"ק ד"ה לא, תלמיד ר"ת ד"ה
אמר.

ג. לט. "שור של חש"ו... לשלם מעליה", לט: "ת"ר שור חש"ו...פלגא דמועד" רש"י (לט. ד"ה שור), ראב"ד "הא גופא...וכן עיקר".

מ. "אמר מר שאלו... לאגמא", תוד"ה לימא.

ד. רמב"ם נזקי ממון פ"ז ה"א.