שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 68

מסכת בבא קמא, פרק שני (יז:)

בעניין כופר בצרורות (הרב עמיטל)

דף יז:, גמ' "אמר רבא כל שבזב... לרבא מיבעיא ליה".

נמו"י שם, ד"ה עגלה.

רשב"א שם, ד"ה ירושלמי וד"ה ועגלה.

מאירי שם, ד"ה כל שבזב.

דף יח. גמ' "בעי רבא... דמשלם מגופיה".

להלן דף מד., משנה וגמ'... דקאזיל מיניה.

ש"מ שם בשם הרא"ה.

מאירי שם דף מד: ד"ה שור.

פסקי רי"ד שם, ד"ה ד"ה מתני', בא"ד ומקשה.

שם, ע"ב, תלמיד הרשב"א והרא"ש ד"ה ואקשינן.

רמב"ם פ"י מהל' נז"מ ה"י ובלח"מ שם ד"ה ונתחכך.

ירושלמי פ"ב ה"א "רבי לעזר אומר... אדם שם".

להלן דף מ. תוד"ה כופר שלם.

להלן דף כג. גמ' "אמר רבא שור ואדם... שאין המת שלו".

להלן לג. גמ' "ת"ר כמשפט... נזק שלם".

לעיל דף ב: גמ' "מ"ש נגיחה... כתיב כי יגוף".

שם, תלמיד הרשב"א והרא"ש.

להלן דף כו: גמ' "אמר רבה זרק תינוק... דמי מזיק".

שם, מלחמות, בא"ד "ויש דרך אחרת בפי' זו השמועה" (יא: ברי"ף).

וע' נחלת דוד דף יז:, ד"ה שם בגמ' בעי רבא... דרבא אדרבא.

וע' אור שמח הל' נז"מ פ"ב ה"ו בד"ה והנה בבבלי... וצ"ע כעת.