שיעור / תשמ"ה דף מס' 67

מסכת בבא קמא, פרק שני (יז:-יט:)

ענייני צרורות (הרב ליכטנשטיין)

א. בתר מעיקרא וכו' - הסוגיא כאן ולהלן כו:; מהר"י כץ ורבינו ישעיה בשטמ"ק כאן; להלן, רי"ף (יא: באלפס), וב"בעל המאור" ורמב"ן
במלחמות שם; חי' הראב"ד, כו:, ד"ה האי; [ספר ההשלמה, פ"ב סי' א', עד "מאבא מארי ז"ל"]; רמב"ם, פ"ז הל' חובל ומזיק הל' י"ב (נ.ב.; צריך
לומר "הרי זה האחר פטור"); ["קצות החשן", סי' ש"צ ס"ק א'; "נחלת דוד", יז:, "שם בגמ' זרק.... בסברא ודו"ק"]; [מאירי, ד"ה תרנגולין; חי' הגרי"ז,
עמ' סח].

ב. והא חבל משונה הוא וכו' - חי' הראב"ד, "והא חבל...לקמן"; רשב"א, ד"ה אמר רב ביבי ["נחלת דוד" "לרבה...בכל אלה";] רמב"ם, פ"ב
הל' נזקי ממון הל' י"ד ובראב"ד שם; רא"ש, פ"ב סי' א' "גופא... תיקו".

ג. העדאה לצרורות - הסוגיא יח: - יט.; תוס' רבינו פרץ, ד"ה בעי וד"ה תולדה, וד"ה מכלל (יט.); הסוגיא, יח.-יח:, "בעי רבא... אית ליה"
ובתד"ה במועד; [חי' הראב"ד, ד"ה על הגדיש]; רשב"א ד"ה אלא; מאירי, ד"ה תרנגול; שטמ"ק, ד"ה ורבינו נתנאל.

ד. מגופו בצרורות - הסוגיא, יח.-יח:; לעיל, ג:, "וכי קאמר... ברה"ר"; שטמ"ק שם, "הא דאמרינן... מתוספי שאנץ"; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי
ממון הל' ב'.

ה. שנוי בצרורות - הסוגיא יט., "בעי רב אשי...ואין שנוי תיקו"; תוס' רבינו פרץ, ד"ה יש; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ט' ובראב"ד ו"מגיד
משנה" שם.

ו. רה"ר בצרורות (כולל השלמת ענין שינוי) - הסוגיא יט., "בעי מיניה רבי אבא... אקרן"; תוס' רבינו פרץ ד"ה כיון וד"ה בעא; לעיל ג:, תד"ה
לפוטרו; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ד-ו ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; ["אור זרוע", סי' קח]; רא"ש, פ"א סי' א', "ושן ורגל... שברשות".