שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 65

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (יז.)

בעניין תלמוד ומעשה (הרב ליכטנשטיין)

א. יז. "ת"ר... לאגמורי", תוד"ה והאמר [ותלמיד ר"ת] קידושין מ: "וכבר היה... ינצורו", תוד"ה תלמוד, תוס' ר"י הזקן, ירושלמי פסחים פ"ג
ה"ז "כך שנה...היה", ספרי פ' עקב על "והיה אם שמוע", "והיה...ירשו"

ב. אבות פ"א מי"ז, וברש"י.

ג. מו"ק ט. "אזל אשכחינהו... ע"י אחרים", מאירי ד"ה אע"פ, כתובות יז. "ת"ר מבטלין... אין מבטלין".

ד. נדרים ח. "האומר אשכים... שבועה עליה", ור"ן,

מנחות צט: "תניא ר"י אומר... עצמך מהן", פאה פ"א מ"א, וב"שנות אליהו".

ה. רמב"ם תלמוד תורה פ"א ה"ח, פ"ג הל' א-ח.