שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 64

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טז:)

בעניין תשלומין מגופו (הרב ליכטנשטיין)

א. שמות כא:לה, וברש"י, ד"ה ומכרו.

ב. טז:, המשנה.

ג. יח., "בעי רבא חצי... דמשלם מגופיה"; גליון, בשטמ"ק, ד"ה דלא.

ד. לג., "ת"ר כמשפט... ואינו משלם מן העליה"; תלמיד ר"ת, ה., ד"ה הא.

ה. כד:, המשנה; יח:, "אימור דשמעת... אית ליה דיו", ובתד"ה היכא; תוס' רבינו פרץ, ד"ה היכא.

ו. לג., "שור שוה מנה... לרידיא"; לג:, "ת"ר שור תם... אלא מן העליה"; [תוס' רבינו פרץ, לג., עד

סוף ד"ה ומסיק]; ראב"ד, ד"ה הא.

[ז. לה., "שור שהיה רודף... איש אחד שניהם חייבים"; לו., "היו שניהם... ואשלם לך", וברש"י ד"ה

ור' עקיבא, ותד"ה ורבי עקיבא].

[ח. לו., "שור שנגח ארבעה... וסיפא רבי עקיבא"].

ט. רמב"ם: נזקי ממון א:יא, ב:ב, ח:ו-ח.

י. שו"ע חו"מ תז:א-ב, ובקצוה"ח ס"ק א'.

[נ. ב. דיון מקיף בביאור מחלוקת ר' ישמעאל ור' עקיבא צריך לכלול דברי "בעל המאור" והרמב"ן (יז:

באלפס); אך לא נספיק לדון בהם במרוצת השיעור].