שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 63

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טו:)

בעניין מודה בקנס לעניין תפיסה בזה"ז (הרב עמיטל)

להלן דף ע"ד ע"ב גמ' "איתיביה ר"ח לר"ה מעשה בר"ג... לגנב עצמו".

רמב"ם הל' גניבה פ"ג ה"ח ובמ"מ שם.

רמב"ם הל' סנהדרין פ"ה הל' י"ח ובלח"מ שם.

רא"ש פ"ק סי' כ'.

ס' הזכות לרמב"ן סוף פ"ג בכתובות ע' ט"ו ברי"ף, בא"ד "ומה שאמר עוד... לאחר הודאה" (מצוטט להלן
ב"תרומת הכרי").

שו"ע יו"ד סי' רס"ז ש"ך ס"ק נ"ב (מצוטט בקצות להלן).

שם, ט"ז סוף ס"ק ט"ו בא"ד ונ"ל לתרץ וכו'.

שו"ע חו"מ סי' א' ט"ז סוף סעיף א' בא"ד ונ"ל ליישב וכו'.

שם קצוה"ח ס"ק ו'.

שבועות דף ל"ג ע"ב גמ' "ר' יוסי הגלילי... בלא ראיה".

שם, ר"י מיגש ד"ה ר' יוסי הגלילי.

שם, דף ל"ד ע"א גמ' "לימא ריה"ג... בעל בעילה".

שם, תד"ה דאי.

שם, ריטב"א ד"ה נהי.

שם, מאירי ד"ה לעולם אין דנים.

תרומת הכרי סי' א' ד"ה "איברא... ודוק היטב" (לפני התנאי השלישי).