שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 62

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טו:)

בעניין הודאה בקנס בזמן הזה (הרב עמיטל)

 

להלן דף עד: גמ' "גופא אר"ה א"ר מודה בקנס..." עד דף ע"ה סוף ע"א.

השגות הראב"ד על הרי"ף בכתובות סוף פרק ואלו נערות בא"ד "והיכא דתפס מקמי הודאה...".

שם, ספר הזכות לרמב"ן בא"ד "ועיקר דינו של הרב ז"ל...".

רש"י יבמות כה: ד"ה ואין אדם משים.

רמב"ם פ"ג מהל' גנבה ה"ז וה"ח.

ש"ך חו"מ סי' א' ס"ק ט"ז

שם, קצוה"ח ס"ק ו'.

ש"ע יו"ד סי' רס"ז ס"מ וש"ך ס"ק נ"ב.