שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 61.2

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טו:)

בעניין תפיסה בקנס (הרב ליכטנשטיין)

 

טו: "והשתא דאמרת... לא מפקינן יניה,", ובתד"ה ואי; מאירי, ד"ה אף בבבל; ריטב"א כתובות מא:, ד"ה ואי תפס; רמב"ם, פ"ה מהלכות
סנהדרין הי"ז, ובהגהות מיימוניות שם; רא"ש פ"א ס"כ "והר"מ הלוי... שיחזיר מה שתפס".
  א.
מכות ה. "באו שנים ואמרי... בר תשלומין הוא".   ב.
ב"ק לג. "שור שוה מנה... איכא בינייהו"; תד"ה איכא "ונראה דאע"ג דלרבי עקיבא... למאן דאית ליה"; [וביתר הרחבה בתלמיד ר"ת שם
ד"ה מכרו מזיק, ובתוספות הר"ש כתובות מא., ד"ה פלגא נזקא (עד "דקמזהר להו רחמנא")]; [שם לג: "ת"ר שור תם... אלא מן העליה";
רמב"ם, פ"ח מהלכות נזקי ממון הלכות ו-ז ובמגיד-משנה שם; קצות-החושן סימן ת"ז סק"א.
  ג.
חידושי הראב"ד עמוד צ "ואי קשיא לך... דכקאמר מזיק"; מאירי טו:, ד"ה הרבה כתבו; עד: "גופא אמר רב הונא... הוה קאי" [ובחידושי
הרשב"א, ד"ה אמר לו].
  ד.
ירושלמי כתובות פ"ג הלכה י "קנס מהו שיאמרו... ראשונה"; שם פ"ד ה"א "קנס מאימתי מתחייב... נותן לאביה" (הראיות המצוטטות הינן
מן המשנה הראשונה בפרק); [חידושי הרמב"ן כתובות מב:, "ובירושלמי מצאתי... בחיי האב" או בחידושי הרשב"א שם (עמוד קל מדפי
הספר) "וכתב הרמב"ן... ארבעה וחמישה"].
  ה.
ראב"ד על הרי"ף (כתובות יד: באלפס) "ואם הודה ובאו עדים... ומפקינן מיניה"; רמב"ן "בספר הזכות" שם "ומה שאמר... משמתין ליה"
(מסוכם ברא"ש כאן פ"א ס"כ).
  ו.
לא ברור...   ז.