שיעור / תשמ"ה דף מס' 61.1

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טו:)

בעניין תפיסה בקנס מקורות יסוד (הרב ליכטנשטיין)

א. סוף הסוגיא, טו:, ובתוס' ותלמיד ר"ת; במקביל, כתובות מא:, ובתוס' וריטב"א שם.

ב. עד:, "גופא... רבית דין הוה"; רשב"א שם; ירושלמי כתובות סוף פ"ג, "תמן... שמים"; שם, פ"ד ה"א, "קנס אימתי... בסוף".

ג. השגות הראב"ד על הרי"ף, סוף פ"ג דכתובות (יד: באלפס), "הלכך הלכה... לנו" וברמב"ן, ד"ה ולענין; רא"ש, ב"ק פ"א סי' כ' ופ"ח, סי'
ג'.

ד. רמב"ם, פ"ב הל' גניבה הל' י"ב ובראב"ד; פ"ד הל' חובל ומזיק הל' י"א; פ"ח הל' עבדים הל' ד' ובראב"ד; פ"ה הל' סנהדרין הל' ט"ז
וב"הגהות מימוניות" שם; פכ"א הל' עדות הל' ד' ועין עבדים ה' יד.

ה. שבועות לג., "איבעיא להו... דממונא הוא"; שם לא., "אינה נוהגת... דפסלוהו", ובתד"ה ורבנן ורשב"א שם ועיין בשב שמעתתא - שמעתא
ז' סעיף ג'.

ו. שו"ע חו"מ סי' א' ס"ה ובש"ך ס"ק ט"ז, קצוה"ח ס"ק ו'-ז' ובנתה"מ ס"ק ה'.