שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 60

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טו:)

בעניין מועדות לאב ביחס לתולדה (הרב עמיטל)

טו: משנה ורש"י,

טז: "לא לעולם רבנן וחיסורי מחסרא..."

רשב"א (ב: ד"ה אבל במחוברת) "ומסתברא...";

רמב"ם נזקי ממון פ"א ה"ד-ו, מ"מ, פ"ב ה"א ובהשגות, מגדל עוז,

פ"ו ה"א ומ"מ,

פ"ו ה"ח, ה"ט, ובמ"מ, פ"ז ה"ב

תוד"ה והנחש (טז.),

תוד"ה דאפיך (כב.)

תוד"ה במכירים (כד:) "ותימא..."

לז. "אתמר...",

מה: משנה וגמ', ראב"ד ד"ה א"ר מועד לקרן ימין.