שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 59

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (טו:)

בעניין "לא תשים דמים בביתך" (הרב ליכטנשטיין)

א. טו: "ובין כך... בביתך"

ב. עט: המשנה, הגמ' עליה "...דברי חברי" (פ.)

פ: "אתא שונרא... לעורו", תוד"ה מותר, וד"ה אמר.

פג. "לא יגדל... ולד" (תוספתא פ"ח הל' ד-ה)

ג. רמב"ם נזקי ממון פ"ה הל' א-ב, ט, רוצח פי"א ה"ד, גזילה ואבידה פט"ו הי"ז

ד. מו. "ר"א אומר... בביתך", תוד"ה אלא.

ה. סנהדרין טו: "הארי והזאב... לשמים", וביד-רמה.

ו. ספר המצוות לרס"ג, עשה עז.