שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 58.2

מסכת בבא קמא, פרק חמישי (יג.)

בעניין אי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי (הרב ליכטנשטיין)

א. נב. "נפל לפניו... פטור"; נג. "אמר מר... כולן חייבין" , ובתד"ה בעל, לעולם, הא; תלמיד ר"ת "אדם ושור... ועיקר".

ב. יג. "אמר רבי אבא... לא אזיק", ובתד"ה אי; תלמיד ר"ת ד"ה הא אמרי (בעיקר, "ותימה לרבנן... גמגום"); שטמ"ק ד"ה אי אליבא דרבנן.

ג. כח: , א"ר אלעזר לא שנו... כמאן כר' נתן"; ירושלמי ג:א "הניח אבנו בר"ה... רביע".

ד. בעל המאור (כג. באלפס), "וכר' נתן... הוא" ; רמב"ן ד"ה וכתב עוד.

ה. רמב"ם, נזקי ממון יב:יח-כא, יג:ג, ח:ב-ג

ו. שו"ת מהר"ם מרוטנברג בלקוטי ראשונים, עמ' סה; מרדכי ס' נה.

[ז. תשובת רבינו דוסא, בשטמ"ק יג.]

[ח. רשב"א, ס. , ד"ה תנו רבנן; תלמיד ר"ת עמ' קח, "וא"ת וליחייב... בשותפות"]

[ט. "ים של שלמה", פ"ה ס' מ-מא]

י. שו"ע חו"מ תי:לו-לז, ובקצות החושן ס"ק ד'; [קצוה"ח, כה:יב]