שיעור / תשל"ח דף מס' 58.1

מסכת בבא קמא (יג.)

בעניין אי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי (הרב ליכטנשטיין)

א. נג., "אמר מר נפל... שאין המת שלו" ובתוס' על אתר (ברם, תד"ה ובעל, שור ושור, לענין כלים, אינם דנים בענין זה); (תוס' רבינו פרץ,
ד"ה שותפותאי, הא, שור ואדם, לענין כופר); רשב"א, ד"ה הא דתניא, הא והא, שור, "ואיכא למידק... וצל"ע בזה"; קצוה"ח, סי' ת"י ס"ק ב'.

ב. יג., "אמר רבי אבא שלמים... דבעלים הוא"; תד"ה אי; תוס' רבינו פרץ, נג., ד"ה ואיכא; תלמיד ר"ת, יג., ד"ה הא אמרי (בעיקר, "ותימה
לרבנן... גימגום") רשב"א, נג., ד"ה הא; שטמ"ק, יג., ד"ה אי; רבינו ישעיה (בשטמ"ק), ד"ה אנא (תוס' רבינו פרץ, ד"ה לא צריכא). רשב"א, ס. ד"ה
תנו רבנן; תלמיד ר"ת ס., ד"ה דהכא (עד "להפרידו לגמרי").

ג. כח:, "א"ר אלעזר... כמאן כר' נתן"

ד. "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות, כג: באלפס; רמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' יט-כא קצוה"ח, סי' ת"י ס"ק ג'.

[ה. טור, סי' ת"י (בסופו), "וכתב הרמ"א... בשבילו"; סי' נ"ה (בפ"ה דב"ק); "הגהות מיימוניות", פי"ב הל' נזקי ממון, סי' ג'; "הגהות אשרי", פ"ה
סי' יב'; (קצוה"ח, סי' ת"י ס"ק ד'); (תשובות מיימוניות ספר משפטים, סי')].