שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 57

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (יב:)

בעניין נכסים שאין בהם מעילה לנזקין (הרב ליכטנשטיין)

א. ט:, המשנה, וברש"י ד"ה נכסים; פיהמ"ש להרמב"ם, "אחר כן התנה... קרבן מעילה"; יב:, "נכסים שאין... קא זכו", וברש"י ד"ה מאן תנא; יג., "רבא אמר ... מאמוריהן".

ב. לז:, "שור של ישראל... גבי מועד"; תוספתא ד:א, עד "ונותנין את נזקו" [עם תוס' רבינו פרץ, לז:, ד"ה הכל]; מהר"י כץ, בשטמ"ק יג:, ד"ה למעוטי, "אך ק"ק... של הקדש".

ג. ו:, "ת"ר מיטב שדהו... וק"ו להקדש"; שם, "ר' עקיבא אומר... משלם נזק שלם" (עדיף, עד "כרמו של מזיק"); רש"י, ד"ה שור רעהו, ובמהרש"ל ב"חכמת שלמה" שם; יב:,
תד"ה מאן, וביתר הרחבה, בתוס' רבינו פרץ, יב:, ד"ה מאן תנא.

ד. ו:, תד"ה שור רעהו, עד "שילוח בעירה"; [ובמקביל, גיטין מט., תד"ה שור]; רמב"ן, גיטין מט., ד"ה אילימא, לפחות עד "ולא נהנה פטורים"; ב"ק ו:, ראב"ד, ד"ה אילימא; מאירי
ו:, "מי שאמר... ואין נזקין לגבוה".

ה. רמב"ם, נזקי ממון, ח:א-ב.

[ו. "ספר הישר" לר"ת, סי' קל"ז, בעיקר, בראשיתו, עד "עד שיתלש"; גיטין לט., "המקדיש עבדו... לאו כגזוז דמי", ובמאירי ד"ה ולמדת].