שיעור / תשל"ח דף מס' 56

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (יב:)

בעניין נכסים שאין בהם מעילה דין קדשים קלים בממון (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא כאן, וידוייק ברש"י ד"ה לרבות וד"ה שהן; רבינו חננאל על אתר, "פי' המזיק... כגון קדשים קלים"; "תורת כהנים",
ויקרא, פרק כ"ב, "ומעלת מעל... וכחש", ובפי' הראב"ד שם (נ.ב., במקום המילה, "נכפר", צ"ל "נפדה"); הרא"ש, הובא בשטמ"ק על
אתר; תוס' רבינו פרץ, ד"ה מאן.

ב. בבא בתרא קכג:, "ת"ר הבכור נוטל... ובמוקדשין"; שם, "ובמוקדשין... ר' יוסי הגלילי" וברשב"ם שם (רבינו גרשום שם); סנהדרין קיב:,
"אמר מר היו בה... לא פסיקא ליה"; זבחים קיג:, "הרובע והנרבע... רבי יוסי הגלילי", וידוייק ברש"י, ד"ה בה; בכורות נג:, "בחולין... שכבר קדוש"
(פסחים פט: "ת"ר הממנה... פסחיהן")

ג. חילוק מחיים ולאחר מיתה, ודין משלחן גבוה קא זכו ביחס לזה - רש"י על אתר; תד"ה ומחיים (וביתר ביאור, תוס' רבינו פרץ, ד"ה אבל
וד"ה דמחיים); רא"ש, בשטמ"ק, ד"ה וז"ל הרא"ש; חי' הראב"ד, ד"ה ומחיים; חי' הרשב"א, ד"ה ומחיים (נ.ב. בסוף הקטע חלו שיבושים ויש לתקן על
פי הציטוט בשטמ"ק); תד"ה ואם איתא; תוס' רבינו פרץ, ד"ה ואם (רבינו ישעיה, בשטמ"ק, ד"ה וז"ל הר"ר ישעיה) (ב"ק עו. "גנב והקדיש...
וברשותיה קיימי", וברש"י ד"ה דר' יוסי).

ד. קדושין נב:, "המקדש בחלקו... בך אין חולקים בקדשים קלים"; חי' הרמב"ן שם, ד"ה אבל (רשב"א, "כי אמר... קרבין בי"ט"; ריטב"א,
"לימא... הרי זה נכון"); (ירושלמי, מעשר שני, פ"א ה"א, "תמן תנינן במקדש... ולילה אחד")

[ה. משלחן גבוה קא זכו לגבי קידושין - הסוגיא שם נג. ובתד"ה וקאמר; מנחות עג., "אשר ישיבו... האשה" ובתד"ה ואפי'; (חי' ר' חיים הלוי, פ"ו
הל' בכורות הל' י', "ונראה דגם לאחר חלוקה... נעשית שלו לכל דבר"].

ו. רמב"ם, פ"ח הל' נזקי ממון הל' א' וב"לחם משנה" שם; פ"ב הל' גניבה הל' א'; פ"ד הל' מעילה הל' ח' וב"משנה למלך" שם; (פ"ד הל'
איסורי מזבח הל' ט"ו); קצות החשן, סי' ת"ו ס"ק א'.

ז. דין קדשים קלים לגבי מעילה - מעילה ז:, המשנה; רמב"ם, פ"ב הל' מעילה הל' א' וב"משנה למלך" שם; חולין קיז., "מנה"מ... לרבות
אימורי קדשים קלים למעילה", וידוייק ברש"י ד"ה מנה"מ.

[ח. בכור בזמן הזה ובזמן הבית - הסוגיא כאן, וביתר הרחבה, תמורה ז:-ח:, "המשנה והסוגיא עליה עד "הא רבי עקיבא"; רמב"ם, פ"א הל' בכורות
הל' יז-יח; חי' הגרי"ז הלוי, הלכות בכורות (נב:) (יש שם גם דיון במחלוקת רש"י ותוס' בסוגייתנו לגבי חילוק מחיים ולאחר שחיטה)]

[ט. בכור בחוץ לארץ - חלה פ"ד מי"א ובר"ש ד"ה הביאו; תמורה כא., "ואם באו... אלא בפני הבית"; שם, כא:, "ר"ע אומר... אי אתה מעלה בכור"
ובתד"ה ממקום; רמב"ם, פ"א הל' בכורות הל' ה' ובראב"ד שם; (נ.ב. לראב"ד היתה גירסא אחרת ברמב"ם מן הנדפסת לפנינו; עיין ב"כסף משנה");
(חי' ר' חיים הלוי, פ"א הל' מעשר שני הל' י"ד); שטמ"ק על אתר (ב"ק יב:), ד"ה אלא הא; תוס' רבינו פרץ, יג., ד"ה בכור]