שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 55

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (י)

בעניין שומת הנזק ותשלומו (הרב עמיטל)

דף י עד הסוגיה לענין פחת נבילה.

דף י"א ע"א תוד"ה אין שמין.

רא"ש פ"א סי' י"א.

נמוקי יוסף על הרי"ף פ"ק ד"ה ישיב בשם הרמ"ה (דף ב' ברי"ף).

פסחים דף ל"ב ע"א גמ' "איבעיא להו... בזוזא משלם".

ב"מ דף מג ע"א משנה וגמ' ... כשעת הוצאה מבית בעלים.

ב"מ דף צט ע"ב גמ' אמר רבא הני שקולאי והגהות הגר"א שם.

תוספתא ב"ק פ"ג סוף הלכה ד' הרג שורו וכו'.

רמב"ם פ"ט מהלכות גזלה ה"א.

רמב"ם פ"ז מהל' נזקי ממון ה"ח.

רמב"ם פ"ג מהל' שכירות ה"ג ובמ"מ שם בא"ד וגרסת רבנו.

רמב"ם פ"ה מהל' טוען ונטען ה"ד ובהשגות שם ומ"מ שם בא"ד ובהשגות.

שיטה מקובצת ב"מ דף ה' ע"א ד"ה וז"ל התוספי תוספות בשם רבנו יונה.

שו"ע חו"מ סי' ש"ד סמ"ע ס"ק ט'.

שם קצות סוף ס"ק א' בא"ד ולדברי הרמב"ם לא ירדנו.

שם נתיבות ס"ק ד' בא"ד לכן נלפע"ד.

שו"ע חו"מ סי' צ"ה ש"ך סוף ס"ק י"ח בא"ד "ואני אומר... חייב ש"ד".

שו"ע חו"מ סי' שפ"ז ס"ק א'.

ועיין מחנה אפרים הל' נזקי ממון סי' א'.