שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 54

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (י:)

בעניין בעלים מטפלים בנבילה ושמין לניזקין (הרב ליכטנשטיין)

א. י:, "חבתי בתשלומי... אלא לנזקין" (עדיף, עד "ורב אסי").

ב. טו., "תנן הניזק והמזיק... צריכא".

ג. לד. (לפני המשנה), "ת"ר שור שוה מאתים... בשעת העמדה בדין"; שם, "כחש ביה... קבירא ביה"; י:, תד"ה לא נצרכא; חי' הראב"ד (עמ' עט), ד"ה הא דתנא.

ד. נג:, "אמר רבא שור ואדם... לא אשכחן".

ה. יא., תד"ה אין שמין [וביתר הרחבה, ב"מ צו:, תד"ה זיל]; תלמיד ר"ת, עמ' נג-נה, (בעיקר, ד"ה ועוד פירשו, "ונראה לרבי הטעם... כפי סברת הדין").

ו. רמב"ם, נזקי ממון ז:ח-יג; רא"ש, פ"א סי' י"א; [לד. המשנה והגמרא עליה; "נמוקי יוסף" (טז: באלפס), "מחצין החי... להכי אנא"]; ר"מ מסרקסטה, בשטמ"ק יא., ד"ה ולענין
פסק; שו"ע חו"מ סי' ת"ג, ובביאורי הגר"א, ס"ק ט'.

ז. "אפיקי ים", ח"א סי' כ"א, סעיפים א-ד (יסודי).