שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 52.2

מסכת בבא קמא, פרק חמישי (י.)

בעניין נזקים משותפים (הרב ליכטנשטיין)

השעור ביום ג' פ' יתרו יהיה בס"ד הראשון מבין שני שעורים שיעסקו בעניין נזקים משותפים וחלוקת אחריות להם. השעור השני יתקיים בס"ד ביום ג' פ' תרומה ויתמקד בעניין
"כי ליכא לאשתלומי מהאי משתלם מהאי"; ואילו הראשון - שתהיה בו התייחסות, עם נימה של חזרה, לסוגיות שכבר נלמדו - יסקור את הנושא בהיקף יותר כללי. להלן מקורות
היסוד עבורו:

נא. , "בור של שני שותפין...והשלימו לעשרה" (עדיף עד "בין לניזקין") ובתוספות; רבינו ישעיה והרא"ה, הובאו בשיטה מקובצת שם.   א.
נט: , "אחד הביא ... כולן פטורין"; ס. , " ת"ר ליבה וליבתה... בניזקין פטור" [ובתד"ה ליבה, רשב"א ד"ה תנו רבנן]; תד"ה והכא; תלמיד ר"ת ד"ה דהכא.   ב.
י. , "הכשרתי במקצת נזקו... לא מוקמינן", ובתד"ה מאי קעביד; רשב"א ד"ה הא דאמרינן.   ג.
נג: , "שור ואדם שדחפו... כולן חייבין", ובתד"ה שור [וד"ה לעניין כופר; רשב"א ד"ה ואיכא למידק]   ד.
כג. , "מאן חייב ... כשחתר", ובתד"ה וליחייב (הראשון); כב. , תד"ה במסכסכת.   ה.
ו. , "רבא אמר לאתויי בור המתגלגל, ובתד"ה לאתויי; [וביתר הרחבה בתלמיד ר"ת שם, ד"ה ואי]   ו.
יט: , "התרנגולין... וברגלי בהמה, ובתד"ה וכי.   ז.
כג. , "דאכלה היכא... דכלבאי" (עדיף עד "לא אמרינן") ובתד"ה תפשוט, עד לתוך פיה; תלמיד ר"ת, ד"ה פי, "ונראה לי שהבעיה... נתנו פירות לתוך פיה"   ח.
נט: , "השולח את הבעירה ... הפקח חייב"; שם, "אמר ר"ל... דידיה גרמו"; ירושלמי שם, "חזקיה אמר... מינה כלום"; כב: , "ת"ש השולח... ושרגא"; ח' הראב"ד, כג. ,
ד"ה מאן חייב (יסודי).
  ט.

[י. מד: , מסרו לשומר ... חצי נזק" ; רמב"ם נזקי ממון ד:יא, ובראב"ד שם]

פסקי הרמב"ם ביחס לנ"ל.   י.