שיעור / תשל"ח דף מס' 51

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (י.-יא.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. מחלוקת רבי וחכמים לגבי בור - נא., "מאי רבי... אימא לא קמ"ל"; תוס' שם, ד"ה האחרון וד"ה בור; דברי ר' ישעיה והרא"ה,
בשטמ"ק שם; דברי ר' יהונתן, בשטמ"ק, י.; (תלמיד ר"ת, י., ד"ה האחרון); רמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' י"ב.

ב. מסר שורו לחמשה בני אדם - תד"ה מאי; (תוס' רבינו פרץ, ד"ה אי); רשב"א, ד"ה הא; רא"ש, פ"א סי' ט' (יסודי) (ויש להשוות לקמן נא.,
המשנה, והגמרא עליה, נא:, "עבר... דליו" וברמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' ז' ופ"ד הל' ד' ובראב"ד שם).

ג. מרבה בחבילה - תוס' רבינו פרץ, ד"ה והא; רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' יג-יד.

ד. חמשה שישבו - 1. עיקר החיוב והפטור - הסוגיא כאן, וידוייק ברש"י; ר"ח ורי"ף על אתר; "נמוקי יוסף", "דזגא מזגא... וכולן חייבין";
(תלמיד ר"ת, ד"ה לא צריכא וד"ה ולימא); רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' ט"ו, מאירי, "מי שמסר... מסוגיא זו"; שלטי הגבורים, ד. באלפס, אות
ב'.

2. פטור מחמת מלאכה במזיק - עיקר דין מתה מחמת מלאכה: בבא מציעא צו:, "איבעיא להו... שאילתה"; רמב"ם, פ"א הל' שאלה ופקדון
הל' א' וב"מגיד משנה" שם; במזיק - על אתר, תד"ה כגון; ("אור זרוע", סי' מד-מה); (תלמיד ר"ת, ד"ה אמר)

ה. הכוהו עשרה בני אדם - סנהדרין עח., "ת"ר הכוהו... וסתמא כריב"ב", ובתד"ה בגוסס וד"ה ומר; (רשב"א, ב"ק כז., ד"ה ורבי); רמב"ם, פ"ד
הל' רוצח הל' ו'; תוס' רבינו פרץ על אתר, ד"ה כאן, (ד"ה כאן); שטמ"ק, ד"ה וז"ל, "ותו ליכא... גליון"; "יד רמה", סנהדרין עח., "ת"ר... קמא
דוקא".

ו. פחת נבילה - הסוגיא כאן; להלן לד., "ת"ר שור שוה מאתים... לא כ"ש" ובתד"ה דרבי; שם, "ת"ר שור שוה מאתים... כשעת העמדה בדין"
"כחש מחמת מאי... קבירא ביה"; י:, תד"ה לא; ראב"ד, לד., ד"ה הא דתנא (אף הובא בשטמ"ק, לד. ו:); ("ספר הישר", סי' תקנ"ז); רמב"ם, פ"ז הל'
נזקי ממון הל' י"ג והל' י"א.

ז. שמין לגנב ולגזלן - 1. הסוגיא כאן; ירושלמי, פ"א ה"א (בסופה), "רב יהודה... כאשר גזל"; בבא מציעא צו:, "ההוא גמרא דשאיל... דמי
מנא" "ובתד"ה זיל; (ובמקביל, תוס' רבינו פרץ, ד"ה איזו, בסוגייתנו; תלמיד ר"ת, "אין שמין... מפי רבי"; "אור זרוע", ב"ק, סי' מו-מז); חי' הרמב"ן,
ב"מ צו:, ד"ה זיל (יש להשוות דברי תד"ה אין בסוגייתנו לנ"ל ודברים לכאורה תמוהים אם לא שהושמט כאן. קטע באמצע הדיבור) 2. להלן צד., "ר'
שמעון בן אלעזר מאי היא... השבית"; שם, "אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרשב"א... לא סבירא ליה"; רמב"ם, פ"א הל' גניבה הל' ט"ו
ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; חי' ר' חיים הלוי שם; ("שלטי הגבורים", ד: באלפס, אות א'); רמב"ם, פ"ב הל' גזילה הל' ט"ו; חי' ר' חיים הלוי שם. 3.
להלן צז., איתמר התוקף ספינתו... דגזלניתא"; ראב"ד שם, ד"ה אי נחית (אף הובא בשטמ"ק) 4. ביחס לדין השבה בשואל שהעיר עליו הרמב"ן
בב"מ צו:, יש להשוות ב"מ פ:, "תנן התם... כנושא שכר" ובריטב"א שם, ד"ה סד"א וד"ה או דלימא וברמב"ם, פ"ג הל' שאלה ופקדון הל' ב'.

ח. שמין לשואל (פרט למצויין באות ז' ) - ב"מ לו: "אתמר פשע... מה לי התם", וברשב"א, ריטב"א, וראב"ד (הובאו בשטמ"ק שם).

"...דברי תד"ה אין, בסוגייתנו לנ"ל, ודברים לכאורה תמוהים, אם לא שהושמט כאן....".