שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 50

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ט:)

בעניין הקדש ועכו"מ בנזיקין (הרב ליכטנשטיין)

 

ט:, המשנה; לז: "שור של ישראל... ויתר גוים" (נ"ב עניין היחס בין תם למועד במסגרת דברי ר' שמעון בן מנסיא ופירש"י ותוס' בנדון, לא
יידונו בשיעור זה); יג: "נכסים שהן... מפרש"; פיה"מ להרמב"ם ט: "אחר כן התנה... כמו שיתבאר".
  א.
ו: "ת"ר מיטב... וק"ו להקדש"; שם "וקל וחומר להקדש מאי... משלם נזק שלם", וברש"י ד"ה שור רעהו [ובמהרש"ל שם]; תד"ה שור רעהו
(בעיקר עד "ע"י שילוח בעירה"); חידושי הרמב"ן גיטין מט., ד"ה אילימא; [רשב"א ב"ק ו:, ד"ה אילימא].
  ב.
יב: "נכסים... קא זכו"; ירושלמי פ"א ה"ב "פיסקא נכסים... בעמיתו וכחש"; תוספתא פ"ד ה"א.   ג.
בעניין קדשים שחייב באחריותו ב"מ נו., המשנה; ב"ק עו. "אין הגונב... מבית האיש".   ד.
בעניין פסולי המוקדשין נג: "שור ושור... רביע נזק" וברש"י, תד"ה שור; [תלמיד ר"ת, ד"ה שור; ר' ישעיה בשטמ"ק שם]; שם "אמר רבא
שור ואדם... שאין המת שלו"; י. "מתקיף לה רב אשי... מה שאין כן בבור" ובתד"ה שהשור.
  ה.
רמב"ם הלכות נזקי ממון, פ"ח ה"א וה"ה; שם, פי"ב הי"ז והכ"א ובראב"ד [חי' הראב"ד נג:, ד"ה שור, שור] [הלכות גניבה, פ"ב ה"א].   ו.