שיעור / תשל"ח דף מס' 49

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ט.-י.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. המשנה וידוייק ברש"י ד"ה הכשרתי ובפירוש המשניות להרמב"ם, ויש להשוות רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון הל' א'; (נה:, "במתניתא תנא...
לא עביד לא"; והשווה לעיל ג.)

ב. מסר לחש"ו - 1. המשנה, נה:, "הכונס... והזיקה חייב"; הסוגיא כאן, וברש"י ותוס'; הראב"ד, ד"ה אלימא; רשב"א, ד"ה אילימא; רמב"ם,
פ"ד הל' נזקי ממון הל' ח' ופי"ב הל' חי' ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; מאירי כאן, "גדולי המחברים... המחברים" 2. נט:, "השולח... גרמו"; ירושלמי
שם, פ"ו הל' ד', עד "כלום"; רי"ף על אתר; רמב"ם, פי"ד הל' נזקי ממון הל' ה'; רא"ש, פ"א סי' ח'. 3. כב:, "ת"ש השולח... ושרגא", ובתד"ה חציו;
ר"ח שם; תלמיד ר"ת, ט:, ד"ה והאמר; כב:, ד"ה לא.

ג. ראוי ואינו ראוי באש ובור - 1. ס., "השולח... קמ"ל"; ירושלמי, פ"ו ה"ה, עד נאמר גדיש"; ס. תד"ה לרבות; רשב"א, ד"ה לרבות (כפי
שהובא בשטמ"ק; הנוסח שבחידושים משובש); ראב"ד, ד"ה לרבות; רמב"ם, פי"ד הל' נזקי ממון הל' ח' (ויש להשוות גיטין נ., "מאי עידית שפאי... מן
הבינונית", ובתד"ה מאי, "ומפרש ר"ת וכו'" (מקור הדברים ב"ספר הישר", סי' קט"ז); ראב"ד על הרי"ף, "והאי דאמרי'... דמשלמי ממיטב")

2. תד"ה ליחכה; תוס' רבינו פרץ, ד"ה שייר; רשב"א, ד"ה וליחכה (נ.ב. הירושלמי שהרשב"א מזכיר נמצא בפ"א ה"א, ומצוטט ברשב"א, ט:,
סוף ד"ה הא)

ד. טמון באש - סא:, "המדליק... דמי שעורין בלבד"; רשב"א, ד"ה אמר רמב"ם, פי"ד הל' נזקי ממון הל' ח-ט, יא-יב.

ה. חי' הראב"ד, "הא דתניא... משום הכי לא קתני"; רשב"א, ד"ה וליחכה, "ולענין וכו'".

ו. איסור הנאה במת - רמב"ם, פי"ד הל' אבל הל' כ"א וב"משנה למלך" שם.

[נ.ב. 1. יש אולי מקום לראות קשר בין הסוגיא ט: לבין דין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. ענין תבו"ב יידון בהרחבה בעז"ה להלן כא:; אך למטרת
היחס לסוגייתנו יש לפחות לעיין במקורות היסוד: כא:, "הכלב... בכותל צר"; נו., "נפרצה בלילה... ונפקה".

2. ענין כופר בבור ואש כבר נידון בהקשר לסוגיא ד.

3. ענין והמת יהיה לו בבור אף הוא כבר נידון בהקשר לסוגיא, ו:-ז., ועוד יידון בהקשר לסוגיא י:]