שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 48

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ו:)

בעניין הקדש ופסולי המוקדשין בנזיקין (הרב ליכטנשטיין)

א. ט: המשנה, לז: המשנה והגמ' "...גבי מועד", תוספתא פ"ד ה"ג

ב. ו: "ר"ע אומר... של הקדש", ובתוד"ה שור, ראב"ד ד"ה אילימא, רמב"ן גיטין מט. ד"ה אילימא, מאירי (ב"ק ו:) "ומכל מקום... לגבוה",
רמב"ם נזקי ממון פ"ח ה"א.

ג. פיה"מ להרמב"ם ט: "האחד... מעלה", מאירי לז: ד"ה אמר.

ד. נג: "שור ושור פסולי המוקדשין... רביע נזק", שם "אמר רבא... שהמת שלו" תוד"ה שור ושור [וד"ה לענין], רמב"ם נזקי ממון פי"ב הי"ז,
הכ"א.

ה. י. "מתקיף לה רב אשי... בבור", תוד"ה שהשור [ראב"ד נא. "הא דאמר... למעוטיה"].

ו. בכורות טו: "קדשים שקדם... בלבד".