שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 47

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ה:-ו:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

מחייב כללי לעומת פרטייים חי' הגרי"ז בנידון; ובהקשר זה, יש להקביל ב"מ סא., "אמר רבא למה לי... בשני לאוין".   א.
"להלכותיהן" לגבי הנלמדים בצד השוה רא"ש, סי' א', "ויש מן הגדולים... המגלגל הכל"; ג:, תד"ה משורי [מלחמות ה' לרמב"ן, יג:
באלפס (באמע הקטע), "וי"ל שטעמו של רב... ואין דרכו לילך ולהזיק"]; ד:, סוף תד"ה ואימא.
  ב.
כח אחר מעורב בו ומשמעותו ה:, תד"ה כי; רשב"א, ג:, ד"ה מאי שנא; נט:, המשנה, ובגמרא, ס., "... לבתה הרוח... פטור", ובתד"ה
לבתה; [חי' הר"ן, סנהדרין עז:, ד"ה זרק צרור].
  ג.
ביאור "שכן מועדין מתחלתן רש"י ותוס' אל אתר; ראב"ן, סי' צ"ה, סעיף ט' (סח., מדפי הספר).   ד.

 

[נ.ב. במידה ויספיק זמן, יושלם עניין שומר כמזיק].