שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 46

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ה.)

בעניין היזק שאינו ניכר (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין נב:, המשנה; נג., "אמר חזקיה... תיובתא" (עדיף, עד "אטו מזיד", ובתד"ה תיובתא).

ב. ב"ק ה., "המטמא... דלא מינכרא".

ג. צח., "השף מטבע... היזיקה חייב בדיני שמים"; צו:, המשנה; צח., תד"ה השף, מתיב [וד"ה הא, בעיקר (בסוף), "ועוד י"ל... דמחייב"].

ד. ראב"ן (ב: קצב:, במהד' הרב עהרנרייך), ד"ה המתיז; "ים של שלמה", ב"ק, פ"ט סי' י"ז; ש"ך חו"מ שפו:ז, "וכ' עוד... וצ"ע".

[ה. רמב"ם גזילה ואבידה ג:ד].

ו. ב"ק קטז:, "ההוא גברא... נמי חששו" (עדיף, עד "שעת ניסוך").

ז. רמב"ם, חובל ומזיק ז:א-ג.

ח. ראב"ד, ב"ק ה., ד"ה מטמא.

ט. גיטין מד:, "אמר אביי נקטינן... רבנן".

[י. מה., תד"ה אתפסתיה].

[יא. ב"ק ד:, רש"י ד"ה ומנסך; תוס' רי"ד ד"ה והמנסך].