שיעור כללי / תשנ"ט דף מס' 45

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ד:)

בעניין תשלומי נזק בחבלה (הרב עמיטל)

לעיל דף ד: גמ' "תני רב אושעיא... בקנסא לא קמיירי".

להלן דף מג. גמ' "המית שורי את פלוני... אידי ואידי דמים".

להלן דף פד סוע"א גמ' "רבא לטעמיה.. ארבע מאה זוז לבושת".

להלן דף פה: גמ' "ת"ר שבת... ודמי רגלו".

להלן דף פו. גמ' "ומילתא דבעיא ליה לרבה... ושבת קטנה לרב".

שבועות דף לו: משנה, בא"ד אנסת ופיתית וכו'.

שם, דף לח: גמ' אנסת ופיתית.

גיטין דף מב: "איבעיא להו... יהיב ליה לדידיה".

שם, תוד"ה חבל.

רמב"ם הל' חובל ומזיק פ"ה הל' ב-ז.

שם הל' ו' בהשגות ומגיד משנה.

שם, פ"א הל' יא-יב.

רמב"ם הל' טוען ונטען פ"א הט"ז ובהשגות.

רמב"ם הל' נזקי ממון פ"ב הל' ז-ח.

שם, פ"י הי"ד במ"מ שם.

רמב"ם הל' נערה בתולה פ"ב הי"ב ובמ"מ שם.

רמב"ם הל' שבועות פ"ח הל' ג-ד.