שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 44

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ד:)

בעניין מנין אבות דר' אושעיא ודר' חייא (הרב ליכטנשטיין)

א. ד:-ה., "תני רב אושעיא... ישלם כסף"; תוספתא ט:א., עד "ובשת"; ירושלמי א:א, "אנן תנינן... לניזקי גופו".

ב. תד"ה שומר חנם; רמב"ם, שכירות ב:ג, ובראב"ד, "ואין פושע... למזיק"; ב"מ נז:, תד"ה שומר חנם.

ג. מכות ב:, "ת"ר ד' דברים... ע"פ עצמן"; שם, "מאי טעמא דר"ע... וכן אמר ר"נ"; רמב"ם עדות יח:ח.

ד. תד"ה תחת נתינה; ראב"ד (ט.), "נשאר לנו לפרש... לי".

ה. רשב"א, ה., ד"ה דבורא.

ו. ראב"ד (ח), "קשיא לי... לא קמיירי".

ז. רמב"ם, גניבה א:ט; [חדושי רבנו חיים הלוי, גזילה ואבידה י:א (בסוף), ד"ה והנה בפ"א].