שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 43

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ד.)

בעניין חיוב כופר באדם (הרב ליכטנשטיין)

א. ד. "ורב נמי... שמירת גופו עליו", תוד"ה כראי, תוס' ר"פ ד"ה כראי

ב. כו. "ויהא אדם... בעמיתו", תוד"ה ויהא, עליו, תוס' ר"פ ד"ה ויהא, רשב"א "יהא... התראה"

ג. מ. "ת"ר אפוטרופסים... בקמייתא" תוס' ר"פ ד"ה כופרא (תוד"ה מאי (מג.)) תוד"ה חייבי, רשב"א ד"ה חייבי.

ד. רמב"ם נזקי ממון פ"י ה"ד, רמב"ן עה"ת שמות כא, ל.

ה. פסחים כט. "האוכל חמץ של הקדש... מתשלומין", תוד"ה מאן, רבי [ר"ש תרומות פ"ז מ"א, רמב"ם תרומות פ"י הט"ו הל' י"ח]

[ו. קד: "נתן לו את הקרן... דאבוהון הווי", רא"ש בשטמ"ק]

ז. מכות ב: "ת"ר ד' דברים... בדניזק שיימינן",

וברמב"ן "וקשיא לי... מכוונים", ריטב"א "וטעמא דלאו... מנהגו".