שיעור כללי / תשנ"א דף מס' 42

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ג:)

בעניין יסוד חיוב אדם המזיק (הרב ליכטנשטיין)

 

ויקרא כד., יז-כא.   א.
ג:, "אלא תולדה דבור... כמבעה"; רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' י'.   ב.
ד., "ושמואל מ"ט... שמירת גופו עליו", ובתד"ה כיון (המקור בירושלמי פ"ב ה"ח).   ג.
כו., המשנה; כז:, תד"ה ושמואל, "ונראה לדקדק... דהוי כעין גניבה"; ב"מ פב:, "המעביר... כי דיניה", ובחי' הרמב"ן, ד"ה ואתא; תוס'
רבינו פרץ, ב"ק כז., ד"ה ואמר רבא [תלמיד ר"ת כו:, ד"ה ועל האונס].
  ד.
מח., "ואמר רבא נכנס... שלא ברשות חייב".   ה.
רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' א-ד והל' י"ג; שם, פ"א הל' י"ב וב"מגיד משנה" שם.   ו.

[ז. "אבן האזל", פ"א הל' נזקי ממון הל' א', סעיף י"ח].