שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 41

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ג:)

בעניין אבנו סכינו ומשאו כתולדה דאש (הרב ליכטנשטיין)

1. ג: "תולדה דאש... כאש", ו. "הצד השווה... ושמירתן עליך"

2. סנהדרין עז: "זרק צרור... כחוש הוא", שם עז. תוד"ה סוף "ומיהו קשה ההיא דזרק... משום ממונו".

3. ב"ק נו. "הכופף... נמי מחייב", רא"ה [בשטמ"ק, ד"ה אילימא (בעיקר "ונ"ל דהפרש... חשיב גיריה")]

4. ב"ק נט: משנה, ירושלמי "ליבתו... לא בא", תוס' ר"פ ד"ה ליבתו [ס. "ת"ר ליבה... פטור"] רשב"א "ליבתו... מצויה".

[5. יט: "התרנגולין... בהמה" תוד"ה וכי]

6. רמב"ם נזקי ממון פי"ד הט"ז [לח"מ שם].