שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 40

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ג.)

בעניין היזק והפסד (הרב עמיטל)

דף ג. גמ' סד"א אידי ואידי אשן הא דמכליא קרנא וכו'.

רש"י שם ותוד"ה הא דלא מכליא קרנא, רשב"א שם ד"ה אידי ואידי.

נמו"י שם ד"ה ואמרינן נמי בגמ', (ועיין גליון אלפס על נמו"י זה, מודפס אחרי המרדכי).

להלן דף ד: תוד"ה ועדים זוממין.

להלן דף י: גמ' ה' שישבו על ספסל א'... מאי קעביד.

להלן דף יז: גמ' דאמר רבא זרק כלי וכו' ושם תוד"ה זרק.

מלחמות סוף פ"ב ד"ה ועוד אמר רבה; בא"ד ויש דרך אחרת... ומה ישלם.

להלן דף לד. גמ' ת"ר שור שוה מאתיים... כשעת העמדה בדין.

שם, תוד"ה שאלמלא.

שם ע"ב גמ' אלא אר"י שבח נבילה... ואין בעלים נוטלים.

להלן מה. גמ' החזירו שומר... גמרי לי' לדינא.

שם תוד"ה השתא בא"ד ועוד הוא פטור... כלים.

להלן דף פו. גמ' דאתמר הכהו על ידו... שבכל יום ויום.

שם דף פה: תוד"ה שבת.

להלן דף פח סוף ע"ב א"ר אידי בר אבין... רווח ביתא.

גיטין דף מב. גמ' נגחו שור... כמ"ד אינו צריך.

רמב"ם פ"ז מהלכות נזקי ממון הל' י ו-יא ולחם משנה שם.

רמב"ם פ"ז מהלכות חובל ומזיק הל' יב.

משנה למלך פ"ג מהל' גזילה ואבידה ה"ד, קטע ד"ה ועוד הקשו התוס'.

שו"ע חו"מ סי' ת"ג ס"ב וסמ"ע ס"ק ז.

שו"ע חו"מ סי' ת"ב ס"א וביאור הגר"א אות ב.

וע' מרחשת ח"ג סי' יג ו-יד.