שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 39

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב:)

בעניין קרן (הרב עמיטל)

 

המשנה, טו:, ובתוס' (טז.) ד"ה והנחש; טז:, "אמר שמואל ארי... קשיא" וברשב"א שם.   א.
ב:, "נשיכה... בקרן"; תלמיד ר"ת, ב:, ד"ה לא ראי.   ב.
ג:, "ושמואל נמי.... לא כ"ש" ובראב"ד ד"ה לא ראי הקרן וד"ה ולא ראי השן (עד "ויהא פטור").   ג.
יט:, המשנה (עד "ברשות הרבים פטור") ובגמרא, "תנו רבנן "לסרוכי ולמסלק"; רשב"א, ד"ה אכילה; [שבת עו., תד"ה אכילה]; רשב"א,
ד"ה גרש"י; מאירי, ד"ה כיצד השן.
  ד.
רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון הל' ד-ו.   ה.
ב., "אכלה כסות... לאו אורחה"; רמב"ם, פ"ב הל' נ"מ הל' כ' ופ"ג הל' ד'; [ירושלמי, פ"ב ה"ג, עד "בשם גרמיה"]; רמב"ם שם, פ"ב הל'
ז-ח.
  ו.
יט:, "יתיב רבי יהודה נשיאה... תיקו" [ראב"ד, ד"ה כשכשה]; רשב"א, ד"ה וכי; רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון, הל' י"א.   ז.
[כג. רש"י ד"ה סתם דלתות וברא"ש שם].   ח.