שיעור כללי / תשנ"א דף מס' 38

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב:)

בעניין מועד מאב לתולדה (הרב עמיטל)

 

רמב"ם הל' נז"מ פ"ב ה"א ובהשגות שם וע"ש במ"מ ומגדל עוז.

שם, פ"א הל' ד' ה'.

ש"ע חו"מ סי' שפ"ט ס"ו בבאר הגולה ובהגר"א שם.

דף ב: רשב"א ד"ה אבל במחוברת, בסוף הדבור, ומסתברא וכו'.

תוספתא פ"ג ה"א ובמפרשים שם על הדף.

להלן לז. משנה וגמ'.

שם נמוקי יוסף ד"ה נגח שור חמור.

דף ב: תוד"ה ומילתא

להלן כד. א"ל ליעודי תורא או ליעודא גברא.

שם תוד"ה השתא.

שם ע"ב תוד"ה במכירים בסופו ואור"י וכו'.

להלן מה: א"כ מועד לקרן ימין.

שם חידושי הראב"ד.

רמב"ם הל' נז"מ פ"ז ה"ב.