שיעור / תשמ"ה דף מס' 37

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב.-ה.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. ב., אין עונשין מן הדין בממון - סוף תד"ה ולא; ד:, תד"ה ועדים; מט:, תד"ה על; המכילתא המצוטטת בתוס'; מכות ה:, "תנא... מן הדין"
רשב"א, ב.

ב. ג., אין בו כדי להמית בבור ט' - רש"י, ד"ה וזה; סנהדרין עח:, המשנה; רמב"ם, פ"ג הל' רוצח הל' א ופ"ד הל' ב'.

ג. ד., עבד ואמה - 1. תד"ה מיד; [וביתר הרחבה, בתוס' ר"פ ד"ה אצטריך]; ידים פ"ד מ"ז ובפיה"מ להרמב"ם שם; 2. תד"ה לאו [וביתר ביאור,
בתוס' ר"פ, ד"ה ע"ג]; רמב"ם, פ"א הל' גניבה הל' ט'; מאירי על אתר.

ד. ד:, כח שני בנזקין - תד"ה ואימא; חי' הר"ן, סנהדרין עז:, "לפיכך אני אומר ... של חבירו דחייב" (יידון ביתר הרחבה בהזדמנות אחרת).

ה. כאשר זמם וכאשר עשה בממון - תד"ה ועדים; רמב"ם, פ"כ הל' עדות הל' ב'; רמב"ן, מכות ג., ד"ה תדע.

ש"ח והשואל - רש"י ורשב"א: צז., "התוקף ספינתו... דגזלנותא", ובראב"ד שם, "התוקף... כולי האי".

ו. ה., עדים זוממין ממונא - רשב"א על אתר; סנהדרין ג., "נזק... תנא נמי נזק"; רמב"ם, פ"ה הל' חובל ומזיק הל' ו-ז.

ז. המקרה בעדים זוממין כאן - רש"י; מכות ג., "עד זומם משלם...קמ"ל"; תוס' רי"ד על אתר; רמב"ם פי"ח הל עדות הל' ח'; [ריטב"א, מכות
ג., ד"ה אמר רבא]

ח. למה לא נמנו דברים אחרים כאבות - תד"ה למעוטי; רשב"א על אתר.

ט. חיוב מוסר - סב., "בעי אמימר...תיקו"; רמב"ם, פ"ח הל' חובל ומזיק הל' א-ב; מרדכי, סי' קפז.

י. מפגל - רש"י על אתר; המובאות בשטמ"ק בנידון.

נ.ב. - מספר נושאים אחרים שטרם נידונו והמופיעים בדפים אלו יידונו בעז"ה בהמשך: מועד לאדם וכו', נזקי כלים בבור אונס גמור באדם אדם שמירת
גופו עליו, דין מיטב, מכליא קרנא.