שיעור כללי / תשנ"ב דף מס' 36

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב:-ג:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

השעור מחר יתמקד בעז"ה בעניין מאפייני האבות כיסודות חיוב בעיקר, במסגרת הסוגיא ב:-ג:. להלן כמה מוקדים לדיון ועיון (מעבר לסוגיא כאן):

כונתו להזיק ג:, "ושמואל נמי... שאין הנאה להיזקו", ובתד"ה לא ובראב"ד שם.   א.
יש הנאה להיזקו ר"ח ותוס' שאנץ בשטמ"ק על אתר (למטרת השוואה, יש לעיין גם במשנה להלן יט:).   ב.
היזקו מצוי יש לדון ביחס שבין שלח שלוחי כאן והסוגיא להלן נה:, "ת"ר איזהו כראוי... ש"מ" ובתד"ה הא, עד, וכן בירושלמי שם.   ג.
תחילת עשייתו לנזק רא"ה (הובא בשטמ"ק) נ:, ד"ה אמר רב עד "דלית להו בעלים כלל".   ד.
כח אחר מעורב בו ו., "הצד השוה... בור תוכיח וחזר הדין"; ה:, תד"ה כי שדית, "וא"ת והיכי אתי אש... מה שאין כן באבנו סכינו
ומשאו"; רשב"א ג:, ד"ה מאי שנה; [חי' הר"ן, סנהדרין עז:, ד"ה זרק (בעיקר, עד "בלי שום פעולה"].
  ה.

רש"י, כג., ד"ה דסתם דלתות; רא"ש, פ"ב סי' ג'.