שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 35

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב.)

בעניין אבות ותולדות בשבת (הרב עמיטל)

הסוגיה אצלנו.

שטמ"ק ד"ה עוד שם תימה.

שטמ"ק ד"ה ולר' אליעזר.

שבת ע. גמ' "חלוק מלאכות" עד סוף הענין.

ריטב"א שם ד"ה חילוק מלאכות.

שם עב: גמ' "אמר מר חומר שבת... חדא מיחייב".

ברש"י שם ד"ה חלק ודם.

שם עה: רש"י ד"ה הרי הוא אורג.

כריתות טו. גמ' "איתיביה אביי לרבא".

מו"ק ב. "איתמר המנכש... קשיא".

ריטב"א שם ד"ה גרש"י בא"ד וק' לן.

שם תורי"ד ד"ה משום מאי.

שבת קלח. תורי"ד ד"ה משום מאי.

רמב"ם הל' שבת ז:ב-ט, ובמ"מ שם הל' ד.

שם פ"ח הי"א.

רמב"ם הל' שגגות ז:ה-ו.