שיעור כללי / תשנ"א דף מס' 34

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב.)

בעניין שמירתן עליך (הרב עמיטל)

 

פיה"מ על המשנה, נמוקי יוסף ד"ה ושמירתן.

רש"י דף ו', ד"ה הצד השוה.

המשנה בדף ט: רש"י ופיה"מ על התחלת המשנה.

המאירי בהקדמה למשנה בד"ה בפרק הראשון.

רשב"א ד"ה אבל במחוברת.

ש"מ בשם הר"י כץ על הגמ' תולדותיהן כיוצא בהן.

ד"ה עוד שם תימה לר'.

שם ע"ב ש"מ בשם גליון ד"ה תולדה דקרן.

ש"מ בשם גליון מהר"י כץ ד"ה הצד השוה.

רמב"ם הל' נז"מ פ"א ה"א ופ"ה ה"א.

ב"כ כב: גמ' זאת אומרת גרמא וכו'.

שם יד רמה.

טור חו"מ ריש סימן שע"ח ובפרישה שם.

טור חו"מ ריש סימן שפ"ט.

נדרים דף ד: בר"ן ד"ה תיתי ושם בתוד"ה למה לי.

ועיין במשנה למלך פ"ב מה' נזירות הי"ז.

קרית ספר למבי"ט על הרמב"ם פ"ה מהל' נז"מ ה"א.