שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 33

מסכת בבא קמא, פרק ראשון

בעניין גדרי חיוב בנזקי ממון (הרב עמיטל)

ט: משנה, ורש"י.

ד. גמ' "ושמואל מ"ט..."

ו: תוד"ה שור בשם הירושלמי, רמב"ם נזקי ממון פ"א ה"א.

ד. "מידי דהוה אעבד ואמה..." ותוס' ר"פ ד"ה איצטריך.

רמב"ם גניבה פ"א ה"ט, נזקי ממון פי"א ה"ז-ח, ובראב"ד.

מד: "והנזיקין שלא בכונה..." תוד"ה פרה (יד:) בשם ר"ת.

נמוקי יוסף על המשנה ד"ה ושמירתן עליך, תוד"ה פשיטא (נו:).