שיעור כללי / תשנ"א דף מס' 32.2

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב.)

בעניין אבות ותולדות נזיקין (הרב ליכטנשטיין)

 

א) 1. אב ותולדה בנזיקין ב"ק ב-ג. וידויק היטב ברש"י (ב: ד"ה הכא) וברי"ף ("... בזיבורית") רא"ש (סי' א' "... ולפטרו ברה"ר").

מכילתא פר' משפטים פי"ב, "וכי יגוף... זו נשיכה", פי' "ומנין לעלות כל המתות... בנגיחה" מכילתא דרשב"י (עמ' 178) "וכי יגח... כיוצא
בנגיחה", (עמ' 187) "וכי יגוף... כיוצא בנגיפה".
  2.

[3. ירושלמי (פ"א ה"א) "תולדות הקרן... נהנה גופה"].

4. מהר"י כץ (בשטמ"ק ב.) ד"ה עוד שם תימה.

רמב"ם נזקי ממון פ"ב הל' א-ב וראב"ד.   5.
ג. "זה אב למיתה וזה אב לנזיקין", רש"י, ר"ח, רשב"א (ד"ה סוף סוף).   6.

[7. ג. "אי לרב... כוחו הוה", רש"י ד"ה כוחו, רמב"ם חובל ומזיק פ"ו ה"י].

ב) אב ותולדה בתחומין אחרים:

בשבת שבת ע. "חילוק מלאכות מנלן... לא משמע ליה". עג: "תנא הזורע... אף משום זורע", ר"ח "אמרינן... משום נוטע". רמב"ם שבת פ"ז
הל' ב, ט. מו"ק ב: "אתמר המנכש... מצמח פירא".
  1.

[2. בשביעית: מו"ק ב: "רבא אמר.. אסמכתא בעלמא". רמב"ם שמיטה פ,א הל' ד', י'.

3 . ע"ז: סנהדרין סב. "חילוק מלאכות דעכו"ם... לפניה". ע"ז נ: "עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל... לצואר בהמה".
רמב"ם עכו"ם פ"ג ה"ד וראב"ד.

בטומאה: ירושלמי שבת פ"ז ה"ב "כל הן דתנינן... לטמא זיבה"].   2.