שיעור כללי / תשמ"ה דף מס' 32.1

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (ב.)

בעניין אבות ותולדות נזיקין (הרב ליכטנשטיין)

א. 1. אב ותולדה בנזיקין - ב"ק ב-ג. וידויק היטב ברש"י (ב: ד"ה הכא) וברי"ף ("...בזיבורית) רא"ש (סי' א "...ולפטרו
ברה"ר").

2. מכילתא פר' משפטים פי"ב, "וכי יגוף...זו נשיכה", פי' "ומנין לעלות כל המתות... בנגיחה" מכילתא דרשב"י (עמ' 178) "וכי
יגח... כיוצא בנגיחה", (עמ' 187) "וכי יגוף... כיוצא בנגיפה"

[3. ירושלמי (פ"א ה"א) "תולדות הקרן... נהנה גופה"]

4. מהר"י כץ (בשטמ"ק ב.) ד"ה עוד שם תימה.

5. רמב"ם נזקי ממון פ"ב הל' א-ב וראב"ד.

6. ג. "זה אב למיתה וזה אב לנזיקין", רש"י, ר"ח, רשב"א (ד"ה סוף סוף)

[7. ג. "אי לרב... כוחו הוה", רש"י ד"ה כוחו, רמב"ם חובל ומזיק פ"ו ה"י].

ב. אב ותולדה בתחומין אחרים:

1. בשבת - שבת ע. "חילוק מלאכות מנלן... לא משמע ליה"

עג: "תנא הזורע... אף משום זורע", ר"ח "אמרינן... משום נוטע".

רמב"ם שבת פ"ז הל' ב, ט. מו"ק ב: "אתמר המנכש... מצמח פירא"

[2. בשביעית: מו"ק ב: "רבא אמר... אסמכתא בעלמא". רמב"ם שמיטה פ"א הל'-ד', י'.

3. ע"ז: סנהדרין סב. "חילוק מלאכות דעכו"ם... לפניה".

ע"ז נ: "עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל... לצואר בהמה".

רמב"ם עכו"ם פ"ג ה"ד וראב"ד.

4. בטומאה: ירושלמי שבת פ"ז ה"ב "כל הן דתנינן... לטמא זיבה"]