שיעור כללי / תשנ"ח דף מס' 31

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (פתיחה)

בעניין אב ותולדה (הרב ליכטנשטיין)

א. ב"ק ב.-ב:, עד "זו היא נגיחה"; ירושלמי, פ"א הל' א', "תולדות הקרן... ומסיים בתולדות".

ב. מכילתא, פ' י"ב, "וכי יגוף... זו נשיכה"; שטמ"ק ב"ק ב:, ד"ה תולדה דקרן; רש"י, שמות כא:לה, ד"ה וכי יגוף.

ג. ירושלמי שבת, פ"ז הל' ב', "כל הן דתנינן אבות ... מן המשכן למדו".

ד. שבת עג:, "תנא הזורע... אף משום זורע", ובפירוש ר"ח שם; רמב"ם, שבת ז:ב-ז.

ה. מו"ק ב:, "איתמר המנכש ... מצמח פירא " (עדיף עד "קשיא").

ו. שם, "וחרישה בשביעית מי שרי... אאחרנייתא לא מיחייב" ; [עדיף עד "אסמכתא בעלמא"] ; רמב"ם, שמיטה ויובל א:א-ג.

ז. שבת ע., "דתניא ר' יוסי אומר... וזדון מלאכות" .

ח. סנהדרין סב., "תני ר' זכאי... וזדון עבודות" - בעיקר "חילוק מלאכות דעבודת כוכבים... וזדון עבודות"; רמב"ם, שגגות ז:א.

[ט. סנהדרין סג., תוס' ד"ה על כולם; השגת הרמב"ן על ספר המצוות להרמב"ם, שורש תשיעי, סט: (במהדורה הרווחת), ד"ה המין הראשון].