שיעור כללי / תשנ"א דף מס' 30

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (פתיחה)

בעניין הגדרת נזיקין (הרב ליכטנשטיין)

 

ב. המשנה; ד: "תני רב אושעיא... תליסר"; "תני ר' חייא... עשרים וארבעה".   א.
גיטין נב: המשנה; שם נג. "אמר חזקיה... ואומר פטור אני"; נג: "מתיב רב פפא... תיובתא".   ב.
צח. "ואמר רבה השף... חסריה"; ראב"ן (קצב: מדפי הספר) "ואמר רבא השף... דפטור"; ש"ך סימן שפו ס"ק ז "וכ' עוד מהרש"ל... וצ"ע".   ג.
ט: המשנה; יג: "במתניתא תנא... מאן תבע ליה".   ד.

[ה. כתובות נו., תד"ה הרי (בסוף העמוד) "אבל קשה דלעניין נזיקין... פטור"].

ו. נה: "אמר מר הפורץ... רעוע", וברש"י ד"ה בכותל.