שיעור / תשל"ח דף מס' 29

מסכת בבא קמא

בעניין הרחקת נזיקין (הרב ליכטנשטיין)

א. 1. משניות "לא יחפור" (חוץ ממשנה ו'), 2. דאורייתא או דרבנן - ספר הישר סי' תרטז; שו"ת הרא"ש כלל קח' ס"י (עמודה שמאלית באמצע)
"והמדקדק... היזק לחבירו"; רמב"ם הל' שכנים פ"ט הי"ג. מאירי עמ' 123; ד"ה נסתפקו; שו"ע סי' קנה סע'; הגר"א. ס"ק ח.

ב. מחלוקת ר"י ורבנן - 1.גם בגרמא - ב"ב כב: "לימא מתניתין... המשנה". רש"י ד"ה גרמא. מאירי עמ' 134 ד"ה "אמר המאירי"...

2. הלכה כר"י - ב"ב כה: "אמר ר' יהודה... במשנה". רמב"ן כו. "הא דאמרינן..." רמב"ם שכנים פ"א ה"ה.

3. ירושלמי ב"ב פ"ב ה"י; ריטב"א כה. "מרחיקין את האילן... מבואר". שו"ת הרא"ש כלל קח ס"י מתחילה עד "דעל הניזק להרחיק את
עצמו; חזו"א ב"ב סי' יד ס"ק יג ד"ה "טור... להרחיק" וד"ה "נמצינו... גירי".

ג. מודה ר"י בגירי - כב: , כה:, ב"מ קיז. "ר"י אומר התחתון..." עד המשנה. 1. גירי ממש - ראב"ן סי' א'; רמב"ן סוף קונטרס דינא דגרמי.

2. גירי מכוחו - רש"י ב"ב כב: ד"ה ולימא, וד"ה בגירי; תד"ה לימא; רמב"ן ד"ה לימא; רשב"א ד"ה לימא וד"ה ופשטן; רש"י ב"מ קיז. ד"ה
איני; תוס' ב"ק ק: ד"ה אומר עד "ארבע אמות".

3. גירי בשכוח המזיק נמצא מיד - נמ"י ט: באלפס, ויא: באלפס.

4. גירי בשכוח המזיק בא אח"כ - עיטור אות מ' מודעא, נ: עמודה פנימית; רמב"ם הל' שכנים פ"ט ה"ב; שו"ע סי' קנה; שטמ"ק כב: "ולענין
פסק... וכל זה אינו שווה לי". 5. גירי שנגרם מחמת הדבר שעשה - שטמ"ק שם: "ואם תשאל... עכ"ל". (וכן בראשונים בנושאים הקודמים).

ד. מחלוקת אביי ורבא - גמ' ב"ב יז. "איתמר בבא לסמוך" עד יט. "הדר פארי".

1. לישנא קמא לר"י או לרבנן? שטמ"ק בשם עליות דר"י יז: ד"ה "רבא אמר... ר' יונה ז"ל"; רשב"א יז: ד"ה "רבא אמר... דמרא".